تبلیغات
سر گروه آموزش زبان متوسطه اول ناحیه 1 سنندج - Negatives @ Positives Personalities
 
سر گروه آموزش زبان متوسطه اول ناحیه 1 سنندج
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
دوشنبه 2 آذر 1394 :: نویسنده : فرزاد شریعتی
ویژگی های مثبت و منفی انسان در زبان انگلیسی
آدم پر تحرک
A live wire
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم کله گنده
A big shot
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم بلند پرواز و فعال
A go-getter
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم خود ساخته
A Self-made
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم متین و معقول
A level-headed
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم آزاداندیش، روشنفکر
A open-minded
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم دلرحم- رئوف
A soft-hearted
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم دیرفهم
A late-bloomer
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم زودجوش- اجتماعی
A good mixer
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم خوش مشرب
A good company
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم بلند پرواز
A high-flier
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم سحرخیز
An early bird
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: People with Negative qualities
آدم ها با ویژگیهای منفی
****************************
آدم وراج، پرچانه
A windbag
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم ضدحال، آئینه دق
A wet blanket
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم فضول
A busy body-nosy parker
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم بله قربان گو
A yes-person
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مایه دردسر، ملال آور
A pain in the neck
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم حواس پرت، گیج
A scatterbrain
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بچه ننه، لوس
A mama’s boy
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم ضعیف و هالو، دهن بین
A pushover
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم دردسر درست کن
A troublemaker
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم جویای نام، جاه و مقام
A social climber
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم کند و تنبل، شل و ول
A slowcoach
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم خاله زنک، شایعه پخشکن
A gossip
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از این شاخه به اون شاخه پریدن
A rolling stone
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدم تنبل
A lazybones
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصا قورت داده, خیلی رسمی
A stuffed shirt
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسل کننده
A bore
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افاده ای، کلاس گذار
A snob
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهمان ناخوانده، چترباز
A gatecrasher
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کوته فکر، متعصب
Narrow-minded
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیرحم، سنگدل
Hard-heated
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یکدنده، لجباز
Pig-headed
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احمقانه، نسنجیده
Hare-brained

1- نسبتاً اجتماعی است.
He‘s quite sociable
.
2- نسبتاً گوشه گیر است.
He’s rather unsociable
.
3- من مهربان و صمیمی هستم.
I’m kind and friendly
.
4- خودم را مهربان و صمیمی می دانم.
I consider myself kind and friendly
.
5- او راستگو(درستکار)/ نادرست است.
He’s honest/ dishonest
.
6- او آرام/ عصبی است.
He’s calm/nervy
.
7- او اجتماعی(زود جوش) / گوشه کیر(دیر جوش) است.
He’s sociable/unsociable
.
8- او خوش اخلاق/ بد اخلاق است.
He’s good-tempered/bad-tempered
.
9- او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست.
He’s friendly/ rather unfriendly
.
10- او خنده رو/افسرده است.
He’s cheerful/depressed
.
11- او پر حرف/ کم حرف است.
He’s talkative/quiet
.
12- او خوش صحبت/ کسل کننده است.
He’s entertaining/boring
.
13- او خجالتی/پررو است.
He’s shy/ cheeky
.
14- او مودب/ بی ادب است.
He’s polite/impolite
15- او متین(باوقار)# جلف/سطح پایین است.
He’s calm/composed/ self-possessed# cheap/ low-class
.
16- او مودب/ بی ادب است.
He’s polite/ impolite (rude)
.
17- او قابل اعتماد/ غیر قابل اعتماد است.
He’s reliable/unreliable
.
18- او باهوش/ کودن است.
He’s smart (clever, intelligent)/stupid
.
19- او پر کار/ تنبل است.
He’s hard- working/ lazy
20- او صبور / عجول است.
He’s patient/ impatient
.
21- او فعال/ کم تحرک است.
He’s active/ inactive
22- او عاطفی/ غیر عاطفی است.
He’s emotional/ unemotional /cool
.
23- او آگاه (معقول)/ ناآگاه است.
He’s sensible/ insensible
.
24- او خوش بین/ بدبین است.
He’s optimistic /pessimistic
.
25- او شجاع(با شهامت)/ بزدل است.
He’s brave(courageous)/chicken-heated (a coward)
.
26- او جدی/ بی خیال است.
He’s serious/ easygoing
.
27- او سخاوتمند/ خسیس است.
He’s generous/ mean
.
28- او صرفه جو/ ولخرج است.
He’s economical/extravagant
.
29- او با تدبیر/ بی تدبیر است.
He’s tactful/tactless
.
30- او دارای اعتماد به نفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است.
He’s self-confident/ insecure
.
31- او مهربان/ نامهربان است.
He’s kind/ unkind
.
32- او متواضع/ متکبر است.
He’s down- to-earth (humble)/arrogant
.
33- او عاقل/ ابله است.
He’s wise/ a fool (foolish)
.
34- او قاطع/ بی اراده است.
He’s decisive/ indecisive
.
35- او روشنفکر/امّل است.
He’s intellectual/ fanatic
.
36- او مسئول/ غیر مسئول است.
He’s responsible/irresponsible
.
37- او خلاق/ فاقد خلاقیت است.
He’s creative/unimaginative
.
38- او خود خواه نیست/ خود خواه است.
He’s unselfish/ selfish
.
39- او آزاد اندیش/ کوته فکر است.
He’s broad-minded/ narrow- minded
.
40- او با سلیقه/ شلخته است.
He’s tidy(neat)/ messy(untidy)
.
41- او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد.
He’s cooperative/uncooperative
.
42- او با ملاحظه/ بی ملاحظه است.
He’s considerate/inconsiderate
.
43- او قابل انعطاف/ لجباز است.
He’s flexible/stubborn
.
44- او یک آقای به تمام معنی است.
He’s a real gentleman
.
45- او یک خانم به تمام معنی است.
She’s a real lady
.
46- او با نشاط و پر انرژی است.
He’s lively and energetic
47- او مبتکر و خلاق است.
He’s innovative and creative
.
48- او متفکر و آزاد اندیش است.
He’s thoughtful and open-minded
.
49- او خود ساخته و متکی به نفس است.
He’s self- made and independent
.
50- او با سواد و با مطالعه است.
He’s knowledgeable and well- read
.
51- او با شخصیت و قابل احترام است.
He’s dignified and respectable
.
52- او سخاوتمند و مهمان نواز است.
He’s generous and hospitable
.
53- او سخت کوش و درس خوان است.
He’s hard-working and studious
.
54- او متظاهر است.
He’s showy (a show-off)
.
55- او خسیس است.
He’s stingy (a miser)
.
56- او حسود است.
He’s jealous
.
57- او دو رو است.
He’s two-faced
.
58- او حساس است.
He’s sensitive (touchy).
59- او احساساتی است.
He’s sentimental
.
60- او لوس است.
He’s spoiled
.
61- او کنجکاو(فضول) است.
He’s curious (nosy/nosy)
62- او زود از کوره در می رود.
He’s quick-tempered./he loses his temper quickly
63- همیشه پشت سر(من ) حرف می زند.
He’s always talking behind (my) back
.
64- او اعتماد به نفس ندارد.
He lacks self-confidence
.
65- نسبت به انتقاد حساسیت دارد.
He’s rather sensitive to criticism
.
66- هرگز غیبت نمی کند.
He never backbites
.
67- همیشه سر به سر دوستانش می گذارد.
He always teases his friends
.
68- معمولا با دیگران قاطی نمی شود.
He doesn’t usually mix with others
.
نوع مطلب :
برچسب ها : ویژگی های مثبت و منفی انسان در زبان انگلیسی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 12 شهریور 1396 05:59 ق.ظ
Great blog right here! Additionally your web site
a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting
your associate hyperlink in your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol
جمعه 25 فروردین 1396 02:40 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be actually something that I think
I would never understand. It seems too complex and very broad for me.
I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : فرزاد شریعتی
موضوعات
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :